UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 4)

Gusura umugeni Hashiraga iminsi mike bakajya gusura umugeni. Hagendaga umushyingira, umukwe mukuru na musaza we, bakajyana inzoga, amata, ifu. Barikaga amazi, maze bakavuga umutsima. Amazi yavomwaga n’umugabo na muramu we (umugabo yajyanaga ikibindi, muramu we akaza kukizamukana ku iriba). Umugeni, umusore, umushyingira n’umukwe mukuru bose bashyiraga inkono ku ziko icya rimwe bafatanyije. Bafataga agaseke karimo …

Continue reading UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 4)

Advertisements

UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 3)

​IMIHANGO Y’INGENZI MU BUKWE MU RWANDA; HAMBERE. 6. KURONGORA Uwo muhango ni wo ukomeye. Abakwe bamaze kugeza umugeni kwa sebukwe, abashyitsi barakirwa, bagahabwa inzoga. Babaga bateguye ikibindi cy’amarwa, n’imiheha y’abakwe n’abasangwa ingana. Habanzaga gusoma sebukwe n’umukwe mukuru, hanyuma hagasoma babiri mu bakwe na babiri mu basangwa. Bamaze kunywa, se w’umusore yahamagaraga umuhungu we ati: “Kanaka …

Continue reading UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 3)

UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 2)

​IMYITEGURO Y'UBUKWE Umusore araye ari bushyingirwe: Bamutegaga amasunzu, bakamwogosha ubwanwa, bakamuca inzara. Bamwambikaga impu z’imikane cyangwa indengera z’abagabo. Bamwambikaga ibitare n’inigi nshya. Umusore yarikenuraga hose, akabonera, abandi bahungu bakamwigisha uko azifata mu bukwe, uko azabana n’umugore, uko azarongora: gucira imbazi, kwambika umwishywa, gukirana. Abahungu bamuherekezaga hose bakamumara ubwoba, bakamutera ubutwaringo atazabaka ishema agahemuza umuryango. Bateganyaga …

Continue reading UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 2)

UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 1)

Iyo umuhungu cyangwa umukobwa, babonaga ko akuze, ababyeyi bajyaga inama yo kumushyingira. Ababyeyi bombi bamaze kuzuza inama, babimenyeshaga inshuti zabo. Umuryango umaze kubyemeza, bashakaga abaranga. Bakagenzura uwo bazashyingiranwa. Bakabaza mu nshuti, mu bamenyi babo, mu bavandimwe, bakagerageza kubona umugeni cyangwa umusore utunganye. Ababyeyi bihatiraga gushyingira heza, gushyingira neza, bakubakira abana koko. 1. KURANGA/KURANGIRA Kuranga/kurangira byari …

Continue reading UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 1)